Stowarzyszenia

stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Mrowiny na Swoim"

 

Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Mrowiny na Swoim"
Adres do korespondencji: ul. Leśna 5 Mrowiny, 58-130 Żarów
Strona internetowa:  
Numer w rejestrze ewidencji | KRS:    
Data rejestracji:  
REGON:  
NIP:  
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Lilla Gruntkowska
Funkcja: Prezes
Telefon kontaktowy:  
Statut prawny organizacji: stowarzyszenie
Status organizacji pożytku publicznego:  
Podstawowy zakres działalności:

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównowazonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa poprzez podejmowanie działan w zakresie:

 • ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • poprawy bezpieczenstwa mieszkanców wsi Mrowiny;
 • stwarzania warunków przyjaznych do życia mieszkanców wsi Mrowiny;
 • poprawy infrastruktury technicznej;
 • promocji walorów turystycznych wsi Mrowiny;
 • kultywowania tradycji wsi Mrowiny;
 • organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • wyrównywania szans mieszkańców wsi w dostępie do nauki;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • promowania lokalnych produktów żywnościowych;
 • ochrony środowiska naturalnego i ekologii;
 • organizowania wyjazdów i zawodów sportowych;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodziezy i dorosłych;
 • umożliwiania młodzieży rozwoju jej zainteresowań;
 • wydawania opracowań, artykułów, książek i pism poświęconych wsi Mrowiny;
 • integracji europejskiej;
 • współpracy międzynarodowej.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny